Mis on muinsuskaitse eritingimused?

Sageli on vana maja omaniku sooviks hoonet lisaks restaureerimisele ka mõningal määral ümber ehitada või kaasajastada, säilitades siiski maja ajaloolise ilme.
Muinsuskaitse eritingimuste eesmärk on tagada kaitsealuste hoonete arhitektuurse väärtuse säilimine, et neid ei rikuks sobimatud ehitusmaterjalid või juurdeehitused. Eritingimused tuleb tellida enne kaitsealusel hoonel remont- või restaureerimistööde tegemist, sest eritingimused määravad ära hoone säilitatavad ning restaureerimist vajavad väärtuslikud detailid, lubatavad ümberehitused ning töödel kasutatavad materjalid. Eritingimuste koostamise vajaduse otsustab Muinsuskaitseamet.

Muinsuskaitse eritingimustes kirjeldatakse hoone ehitusajalugu ning selle erinevaid etappe, säilinud väärtuslikke detaile, olemasolevat olukorda ja kavandatavaid muudatusi. Tekstiosale lisanduvad ajaloolised ning kaasaegsed plaanid ja pildid. Eritingimused on eraldi punktidena välja toodud.

Eritingimused kooskõlastatakse Muinsuskaitseametis ning nende kehtivusaeg on viis aastat.

Muinsuskaitse eritingimuste koostamine võtab töö mahust sõltuvalt aega üldjuhul paarist nädalast ühe kuuni, kooskõlastamine Muinsuskaitseametis 1-2 kuud. Eritingimuste hind kujuneb töö mahu ja keerukuse põhjal.

Muinsuskaitseameti juhised kinnismälestise või kaitsevööndis oleva ehitise hooldamiseks ning remondiks võib leida siit.